www.esperantoazia.net (kaoem.esperanto.or.kr)
Komisiono pri Azia-Oceania Esperanto Movado - Oficiala Retejo de KAOEM

Projektoj

Oficialaj Projektoj de KAOEM

Ĝenerala regulo pri trakto de la projektoj: 

1. La komisiono laboras laŭ la opinioj kaj decidoj de reprezentantoj de membraj landoj.
2. Subtena kaj subvencia peto devus esti laŭ principo de egaleco kaj komuna kompreno, kaj nia tradicia kutimo, kiun ni mem formigis kaj ŝanĝas. La helpo devas esti jare unufoja por unu lando por egaleco kaj neŭtralo.
3. Ĉiuj petoj jam devas esti liveritaj ĝis antaŭ 3 monatoj por la interŝanĝo de opinioj kaj findecido.
Laŭ internacia kutimo kaj laborprincipo, ajna urĝa peto devas esti rifuzita pro la manko de tempo.
4. En la komenco de la jaro, la estraro de la komisiono oficiale sciigu pri la regulo, planata buĝeto kaj la rezulto de lasta jaro.
5. Dum voĉdonado, ne voĉdonojn oni ne konsideras kiel subtenaj.

Projekto A: Azia-Oceania Kongreso

 • A-1: Okazigi Azian-Oceanian Kongreson ĉiun trian jaron.
 • A-2: Partoprenigi necesajn homojn en la Kongreson, kiuj ne pagipovas la kotizojn ktp per la subvencio el Fondaĵo Azio de UEA.

Projekto B: Kunlaboro

 • B-1: Regule kunveni en ĉiu Universala Kongreso kaj Azia-Oceania Kongreso.
 • B-2: Organizi fakkunsidojn pri Azio-Oceanio dum Universala Kongreso.
 • B-3: Eldoni “Esperanto en Azio kaj Oceanio”-n en januaro, aprilo, julio kaj oktobro ĉiun jaron kaj sendi tiujn al pli multaj homoj en la tuta Azio-Oceanio.
 • B-4: Kolekti mondonacon al Fondaĵo Azio de UEA por subteni la eldonon de “Esperanto en Azio kaj Oceanio”. Laŭlandaj tarifoj po unu homo estu jenaj aŭ pli: Japanoj, Israelanoj: 20 eŭroj, Koreoj: 10 eŭroj, Ĉinoj: 5 eŭroj, Aliaj landanoj: 2 eŭroj
 • B-5: Kolekti informojn pri movadoj diverslandaj por ke esperantistoj povu reciproke kunlabori por la Azia-Ocenia movado.
 • B-6: Eldoni “Jarlibron de KAEM” ĉiun jaron.
 • B-7: Subteni projekton “Ĝemelaj Urboj” kaj helpi ĝemeliĝojn inter urboj kaj E-kluboj.

Projekto C: Rilate al UEA kaj ILEI

 • C-1: Aligi ne-aliĝintajn landajn asociojn al UEA.
 • C-2: Membrigi aziajn aktivulojn al UEA per Fondaĵo Azio de UEA. Ili ricevos ĝian organon “Esperanto” ĉiun monaton.
 • C-3: Membrigi junajn Esperantistojn en Azio-Oceanio al ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj). Ili regule ricevos “Juna amiko”-n.
 • C-4: Subvencii al la partoprenontoj de UK aŭ ILEI-konferenco pri kotizo aŭ vojaĝkosto laŭ bezono.

Projekto Ĉ: Edukado

 • Ĉ-1: Sendi Esperanto-instruistojn al bezonataj landoj.
 • Ĉ-2: Starigi TTT-ejon por instrui Esperanton en aziaj lingvoj.

Projekto D: Esperanto-libroj

 • D-1: Eldoni necesajn librojn.
 • D-2: Subvencii pri eldonoj de necesaj libroj.
 • D-3: Peri transdonon de libroj de donacantoj al kluboj, asocioj ks. Pagi sendkoston por tio.
 • D-4: Aĉeti Esperanto-lernolibrojn, vortarojn ktp al kluboj, asocioj.


Detalaj regularoj pri C-2, Ĉ kaj D

1. Regularo pri Projekto C-2 (Membriĝo al UEA)


(1) Por esperantistoj, kiuj volas membriĝi al UEA

Projekto C celas membrigi aktivulojn al UEA el malriĉaj landoj. Tiuj, kiuj volas aliĝi al UEA, skribu jenajn tri aferojn en unu paĝo kaj sendu ĝin al la komisiono.

1) Konciza sinprezento (Nomo, adreso, naskiĝdato, profesio ktp.)
2) Kiel mi aktivis por nia movado en la lasta jaro.
3) Kiel mi intencas kontribui por la movado en mia regiono en tiu ĉi jaro.
  *Rajtas membriĝi nur unu el la familianoj loĝantaj en la sama adreso.
   Limdato: la 15a de decembro
   Akceptitoj: Nomoj de akceptitaj membroj aperos en “Esperanto en Azio-Oceanio”.

(2) Por respondeculo de Projekto C  (Procedo por Projekto C)

1. Varbado (aŭtune)
   1-1 Aperigi informon pri Projekto C en la septembra numero de "Esperanto en Azio-Oceanio".
   1-2 Sendi la saman informon al landaj asocioj perrete.
   1-3 Nombro de varbitoj estu malpli ol 200.

2. Juĝo (januaro-februaro)
   2-1 Kontroli la nomojn, adresojn kaj enhavojn
   2-2 Fari la liston laŭlande kaj sendi ĝin al CO en februaro
   2-3 Kiam mankas la varbitoj, denove aperigu la informon en la januara numero de “Esperanto en Azio-Oceanio”.

3. Raporto
   3-1 Ricevi la aprobon de UEA
   3-2 Sendu la raporton al “Esperanto en Azio-Oceanio”

2) Regularo pri Projekto Ĉ (Edukado)

1. Celo

Sendi kompetentajn instruistojn al landoj, kie ne ekzistas la movado aŭ kie estas bezonataj altnivelaj instruistoj de speranto.

2. Principoj


(1) Tiu ĉi projekto apogas sin sur la bonvoleco de la du flankoj, nome:
    1) de la invitanto, kiu akceptas instruiston kaj vivtenas tiun, eĉ se salajro/honorario ne estas pagebla al tiu.
    2) de la instruisto, kiu gvidas Esperanton al la lokanoj, eĉ sen salajro/honorario.
(2) Tiu ĉi projekto dependas de Fondaĵo Azio de UEA kaj KAEM estas komisiita pri la distribuo de la buĝeto.

3. "Kiu pagas kion?"

(1) Fondaĵo Azio de UEA kovras nur jenojn:
    1) bileton por iro-reiro al la lando.
    2) 100 eŭrojn, uzendajn por preparo de la kurso
(2) Alia elspezo, nome tieaj restado, transporto, manĝaĵo ktp. estu pagataj de la invitanto de la instruisto.

4. Kondiĉoj por elekti instruiston

(1) La invitonto estas la landa asocio de Esperanto en la lando (aliĝinta aŭ ne al UEA), aŭ se tia ne ekzistas, Esperanta grupo aŭ esperantisto(j) aliĝinta(j) al UEA.
(2) La invitonto oficiale petas de KAEM la sendon de instruisto kun la plano de kursoj (nivelo, daŭro ktp.) kaj la garantio de la elspezo pri la vivteno de la instruisto.
Salajro/honorario estas bonvena, sed se ne troviĝas tiu ebleco, montru tion klare.
(3) La peton KAEM anoncos en "Esperanto en Azio" aŭ en retlistoj de Esperanto.
(4) Instruisto-kandidato devas montri sian volon, skribinte jenajn aferojn:
    1) Nomo, sekso kaj aĝo
    2) Adreso
    3) Retpoŝta adreso aŭ alia kontakt-maniero
    4) Okupo
    5) Kariero kiel instruisto de Esperanto aŭ esperantisto ĝenerale
    6) Kosto de bileto al la lando (en eŭroj)
(5) La kandidato devas garantii sian kapablon kiel Esperanto-instruisto, montrante unu el la jenaj:
    1) atesto de UEA/ILEI
    2) atesto de Ĉe-metoda instruisto
    3) garantiilo de sia landa asocio pri la instrukapablo
    4) titoloj de siaj verkoj, kun bibliografia indiko (aŭ kun TTT-adreso, se ili estas enretigitaj).

5. Proceduro por decidi

(1) Kiam la invitonto aprobas la akcepton de la kandidato-instruiston, KAEM anoncas tion al la invitonto, al la instruisto kaj kopie al la KAEM-anoj.
(2) La invitonto kaj la instruisto-kandidato priparolu la kondiĉojn, kaj sendu leteron de konsento al KAEM, de ambaŭ flankoj aŭ per komuna letero de ambaŭ subskriboj. Se konsento ne estas atingebla, la invito estas nuligita.
(3) KAEM-ano rajtas kontesti pri la sinteno de la invitonto aŭ de la instruisto-kandidato, kaj peti klarigon. Se KAEM-ano, post la klarigo, ankoraŭ tenas dubon, tiu rajtas konsilon de ĉiuj KAEM-anoj. Kaj KAEM rajtas nuligi la inviton.
(4) Ĝis la buĝeto de Fondaĵo Azio de UEA permesos, KAEM sendos instruistojn al la landoj laŭ la vico de petoj.

6. Post la instruado

(1) La invitinto devas sendi raporton pri la kursoj kaj la takso de la instruisto al KAEM.
(2) La instruisto devas sendi detalan raporton pri sia instruado al KAEM.

3) Regularo pri Projekto D (Libroj)

1. Celo de Projekto D: Esperanto-libroj

  D-1: Eldoni necesajn librojn
  D-2: Subvencii pri eldonoj de necesaj libroj
  D-3: Peri transdonon de libroj de donacantoj al kluboj, asocioj ks. Pagi sendkotizon por tio
  D-4: Aĉeti Esperanto-lernolibrojn, vortarojn ktp. al kluboj, asocioj ks.

2. Principo

Tiu ĉi projekto dependas de Fondaĵo Azio de UEA, kaj KAEM estas komisiita pri la distribuo de la buĝeto.

3. D-2 Subvencii pri eldonoj de necesaj libroj

(1) Fondaĵo Azio de UEA kovras parton aŭ tuton de la eldonkosto, post kiam eldononto mem laŭeble klopodis kolekti monon por la eldonado.
(2) Eldononto (prefere landa asocio aŭ asocio garantiita de la landa asocio) prezentu jenajn erojn al KAEM:
    1) Eldononto (nomo, adreso ktp)
    2) Titolo de la eldonaĵo
    3) Aŭtoroj aŭ kompilantoj
    4) Formato kaj nombro de paĝoj
    5) Eldonkvanto
    6) Eldonkosto
    7) Petata sumo de subvencio
    8) Signifo de eldonado de la libro
(3) Post la eldono po unu ekzemplero kaj kopio de la kvitanco estu sendataj al UEA kaj KAEM.

4. D-3 transdoni librojn

(1) Fondaĵo Azio de UEA kovras parton aŭ tuton de la sendkosto, post kiam la donaconto mem laŭeble klopodis kolekti monon por la sendado.
(2) Donaconto prezentas al KAEM jenajn erojn:
    1) Nomo, adreso ktp de donaconto
    2) Titoloj de donacotaj libroj
    3) Nomo de lando aŭ asocio, al kiu la donaconto volas donaci
    4) Sendkosto
(3) Kiam la donaconto ne indikas la landon aŭ asocion, KEAM peras, aperigante anoncon en "Esperanto en Azio".

5. D-4 Aĉeti Esperanto-lernolibrojn, vortarojn ktp. al kluboj, asocioj ks.

(1) Fondaĵo Azio de UEA kovras parton aŭ tuton de la libro-kosto, post kiam la donacoto mem laŭeble klopodis kolekti monon por la aĉetado de la lernomaterialoj.
(2) Ricevonto prezentas jenajn erojn al KAEM:
    1) Nomo kaj adreso
    2) Titolo kaj nombro de lernomaterialoj bezonataj
(3) Pri kurso, en kiu tiuj estas bezonataj

6. Kiamaniere elekti subvencioton


(1) Ĝis la buĝeto de Fondaĵo Azio de UEA permesos, KAEM elspezos laŭ la vico de petoj.

7. Post la subvencio

(1) La subvenciito devas sendi raporton pri la rezulto al KAEM.

8. Aliĝmaniero de landaj asocioj al UEA.

La estraro de UEA devas unue trakti la aliĝpetojn, kio okazas en la printempa kunsido. Oni bezonas jenajn: statuto, listo de la membroj, konciza priskribo pri la ĝisnuna historio kaj nuna agado de la asocio.
Se vi havas ajnan demandon/peton pri cxi tiu retejo, bonvolu sendi ret-mesagxon al hiongun@gmail.com.